fbpx
  • Home
  • trasy rowerowe wokół Cieszyna

trasy rowerowe wokół Cieszyna

Na rowerze: Cieszyn – Pogwizdów – Kaczyce – Karwina – Cieszyn

Z nadol­ziań­skiego grodu wyjeż­dżamy spod Zamku Cie­szyn czer­wo­nym szla­kiem rowe­ro­wym, pro­wa­dzą­cym nas al. Pia­stow­ską wzdłuż Olzy. Jedziemy przez Małą Łąkę, aż prze­tniemy rzekę Bobrówkę i znaj­dziemy się na dro­dze do Pogwiz­dowa. Prze­jeż­dżamy pod wia­duk­tem w Bogu­szo­wi­cach (wybu­do­wano go na prze­ło­mie lat 80. i 90. XX wieku i ma 760 metrów dłu­go­ści). W tym miej­scu warto wspo­mnieć, iż pod mostem znaj­duje się schron bojowy z cza­sów II wojny świa­to­wej. Czytaj dalej na:

 

Na rowerze: Nawsie – Milików – Koszarzyska – Bystrzyca

Pro­po­nu­jemy krótką, 15-kilometrową wycieczkę. W Cze­skim Cie­szy­nie wsa­dzamy rower do pociągu, zaś bilet kupu­jemy do Nawsia oraz z Bystrzycy do Cie­szyna (do tego bilet baga­żowy na rower w cenie 50 koron). Wszystko razem wyj­dzie nas 110 koron. Czytaj dalej na:

Na rowerze: Brenna – Górki – Jaworze – Brenna

Na wycieczkę wyru­szamy z Górek. Możemy także, w zależ­no­ści od tego, jak nam wygod­niej, jechać z Bren­nej lub Sko­czowa (dojazd główną drogą Brenna – Sko­czów lub wałami, którą to trasę już opi­sy­wa­li­śmy). Czytaj dalej na:

Na rowerze: Lutynia Dolna – Karwina – Cieszyn

Tym razem pro­po­nu­jemy 30-kilometrową wycieczkę rowe­rową. Prze­je­cha­nie trasy nie jest jed­nak zbyt uciąż­liwe i for­sowne, gdyż wie­dzie ona po nie­mal pła­skim tere­nie. Na począ­tek w Cze­skim Cie­szy­nie wsia­damy z rowe­rem do pociągu i jedziemy do Lutyni Dol­nej. Bilet kupu­jemy w jedną stronę (bilet na rower doku­puje się u kon­duk­tora). Na trasę rowe­ro­wej wycieczki wyru­szamy z Lutyni Dol­nej. Czytaj dalej na:

Na rowerze: Skoczów – Brenna

Pro­po­nu­jemy kolejną wycieczkę rowe­rową. Tym razem wyru­szamy ze Sko­czowa. Za mostem, przy placu tar­go­wym, wjeż­dżamy na wał rzeki Wisły. Jedziemy nim, mija­jąc po lewej stro­nie basen „Del­fin” i boisko. Czytaj dalej na: