fbpx
  • Home
  • Szlaki turystyczne wokół Cieszyna

Szlaki turystyczne wokół Cieszyna

Magnoliowy Cieszyn – Szlak kwitnącej magnolii
Magno­lie to drzewa i krzewy, wśród któ­rych wyróż­niamy aż 250 gatun­ków. Jako cie­ka­wostkę dodajmy, że w Korei Pół­noc­nej kwiaty magno­lii są trak­to­wane jako sym­bol naro­dowy! Na szczę­ście nie musimy lecieć do Korei, by je podzi­wiać. Czytaj dalej na:

Ligotka Kameralna – Godula – Ligotka Kameralna
Na tę wycieczkę możemy wybrać się samo­cho­dem, gdyż począ­tek i koniec trasy są w tym samym miej­scu. Jedziemy do Ligotki Kame­ral­nej, którą od Cie­szyna dzieli zale­d­wie 16 kilo­me­trów. Zapar­ko­wać możemy na nie­wiel­kim par­kingu nie­opo­dal przy­stanku auto­bu­so­wego, sklepu oraz hotelu i restau­ra­cji „Godula” (jed­nak nie przed samym loka­lem, gdyż ten par­king zare­zer­wo­wany jest dla gości). Czytaj dalej na:

Z Nawsia do Mostów koło Jabłonkowa
http://Na tę wycieczkę warto wybrać się pocią­giem. Połą­cze­nia są bar­dzo dogodne. Pociąg z Cze­skiego Cie­szyna do Nawsia koło Jabłon­kowa jeź­dzi co godzinę, dwa­dzie­ścia minut po każ­dej. Powrotny z Mostów, gdzie skoń­czymy pie­szą wędrówkę, jeź­dzi wpraw­dzie co dwie godziny, jed­nak czas ocze­ki­wa­nia w nader cie­ka­wej miej­sco­wo­ści, jaką są Mosty, można bez pro­blemu cie­ka­wie zago­spo­da­ro­wać. Czytaj dalej na:

Dobracice – Praszywa – Ligotka Kameralna
Pocią­giem jedziemy z Cze­skiego Cie­szyna do Dobra­cic. Bilet warto kupić w obie strony. Choć z powro­tem poje­dziemy z Gnoj­nika, czyli o jedną sta­cję bli­żej Cie­szyna, i tak się to bardziej opłaci. Gdy wysią­dziemy w Dobra­ci­cach, tuż obok sta­cji kole­jo­wej zoba­czymy drogo­wskaz tury­styczny, który wskaże nam kie­ru­nek szlaku czer­wo­nego na Pra­szywą. Czytaj dalej na:

Stokłosica – Stożek
Dziś pro­po­nu­jemy nie­zbyt for­sowną, piękną wido­kowo, 10-kilometrową trasę. Naj­pierw jedziemy do Ustro­nia Polany i wWy­jeż­dżamy kolejką na Czan­to­rię (wer­sja bar­dziej for­sowna, ale też bar­dziej oszczędna, to zamiast wyj­ście czer­wo­nym szla­kiem tury­stycz­nym na Polanę Sto­kło­sica, co zaj­mie około 1,5 godziny). Czytaj dalej na:

Wisła – Trzy Kopce – Orłowa – Brenna Leśnica
Auto­bu­sem jedziemy do Wisły. Wysia­damy w cen­trum i ruszamy szla­kiem żółtym na Trzy Kopce. Czytaj dalej na:

Wapienica Zapora – Szyndzielnia – Klimczok – Błatnia – Wapienica
Wycieczka dla wytraw­nych pie­chu­rów – pętla to 20 kilo­me­trów, któ­rych przej­ście, bez czasu na postoje, zaj­mie pra­wie 5 godzin. Trasa dobra zarówno dla zmo­to­ry­zo­wa­nych tury­stów, gdyż zaczyna się i koń­czy w tym samym miej­scu, w któ­rym znaj­duje się bez­płatny par­king, jak i dla nie­zmo­to­ry­zo­wa­nych (doje­chać tu można wygod­nie auto­bu­sem pod­miej­skim z Bielska-Białej). Czytaj dalej na:

Gródek – Ostry Sałasz – Koszarzyska Pasieczki
Tym razem pro­po­nu­jemy krótką, 10-kilometrową wycieczkę. Pocią­giem z Cze­skiego Cie­szyna jedziemy do Gródka. Stam­tąd, prze­cho­dząc przej­ściem pod­ziem­nym pod torami, kie­ru­jemy się za zna­kami żółtego szlaku tury­stycz­nego. Po wyj­ściu z przej­ścia skrę­camy w prawo, a po chwili w lewo. Szlak wie­dzie nas począt­kowo przez cen­trum Gródka. Czytaj dalej na: